Elérhető legjobb technika fogalma

Az elérhető legjobb technika (BAT – Best Available Techniques) összefoglalva azokat a technikákat jelenti, amelyeket a környezetterhelések megelőzése és – amennyiben az nem valósítható meg – csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátások határértékének, illetőleg mértékének megállapítása alapjául szolgál.

Az elérhető legjobb technika ennek értelmében:

  • legjobb az, ami a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű védelme érdekében;
  • elérhető az, a melynek fejlesztési szintje lehetővé teszi az érintett ipari ágazatokban történő alkalmazását elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a költségeket és előnyöket, attól függetlenül, hogy a technikát az országban használják-e vagy előállítják-e, amennyiben az üzemeltető számára ésszerű módon hozzáférhető;
  • a technika fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és módszer, amelynek alapján a létesítményt tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik, és működését megszüntetik.

Összefoglalóan tehát az elérhető legjobb technika (BAT) mindazon technikákat – beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást – jelenti, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

 

Elérhető legjobb technika (BAT) jogi háttere

Az egységes környezethasználati engedély megszerzésének feltétele, hogy a tervezett tevékenység megfeleljen az elérhető legjobb technika követelményének. A 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet határozza meg az elérhető legjobb technika alkalmazásának szükségességét és meghatározásának szempontjait (9. melléklet). A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni az engedélyezett tevékenységét.

Az elérhető legjobb technika meghatározását új tevékenység létesítésekor az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás keretében, míg meglévő egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető tevékenység esetében az időszakos környezetvédelmi felülvizsgálat során szükséges elvégezni.

 

BAT Referencia Dokumentumok (BREF)

Az adott ipari tevékenységeknél alkalmazható elérhető legjobb technika (BAT) meghatározásánál az Európai IPPC (Integrated Pollution Prevention And Control) Iroda által közzétett BAT (Best Available Techniques) Referencia Dokumentumokban (BREF – BAT References) foglaltak szolgálnak alapul. A BREF az adott iparág részletes ismertetésén túl kiterjed az alkalmazható kibocsátás-csökkentési eljárásokra és kibocsátások környezeti elemek közötti megoszlására, változására. Az EU által kiadott BREF dokumentumok ugyanakkor nem tartalmaznak jogilag kötelező érvényű előírásokat, azonban a bennük foglaltakat az engedélyezés során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venni.

 

Elérhető legjobb technika (BAT) meghatározás, elemzés

Már működő üzemek esetén, a BAT meghatározásakor nagyszámú tényezőt kell figyelembe venni annak eldöntéséhez, melyik az a leghatékonyabb technológia, amelyik a környezet védelme szempontjából a legmegfelelőbb. A cél ilyenkor az olyan engedélyezési feltételek meghatározása, melyek a lehető legjobban megközelítik az új üzem létesítésekor alkalmazott előírásokat, figyelembe véve ugyanakkor a költséghatékonyságot és a megvalósíthatóságot is. Egy adott létesítmény esetében az elérhető legjobb technika (BAT) nem szükségszerűen az alkalmazható legkorszerűbb, hanem gazdaságossági szempontból legésszerűbb, ugyanakkor a környezet védelmét megfelelő szinten biztosító technikákat/technológiákat jelenti. A helyi sajátosságoktól, az elemzés tárgyát képező üzem sajátosságaitól, gazdasági és természeti környezetétől jelentősen függ a mindenkori legalkalmasabb technológia.

Az elérhető legjobb technika (BAT) elemzés minden esetben egy alapos felkészültséget, és az adott telephely, technológia részletes ismeretét igénylő feladat, amelyet felkészült szakértővel javasolt elvégeztetni.

 

Pályázatokhoz BAT technológia értékelése

Pályázatok benyújtása során sokan vállalják a legjobb elérhető technika, a BAT technológia önkéntes alkalmazását technológia fejlesztésnél vagy korszerűsítésnél. A megvalósított fejlesztés BAT szempontú elemzését vállaljuk a kiadott BAT referencia dokumentumok (BREF dokumentumok) és a 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet 9. mellékletének szempontjai figyelembevételével. Környezetre kevésbe terhelő hatást gyakorló tevékenységekre nincs elfogadott BREF dokumentáció, ezért csak a kormányrendeletben szereplő szempontok alapján lehetséges az BAT technológia megfelelőségének igazolása.

vissza a tudástárba